Language: EN | LV | LT | EE | SK

O projekte

V roku 2008 spoločnosť Data Pro Group, Ltd. v spolupráci so 6 partnerskými organizáciami z 5 rôznych krajín začala realizáciu projektu transferu inovácií “Systém generovanie úloh a ich vyhodnocovania pomocou počítača pre predmety: matematika, fyzika a chémia – GenExis”. Oprávnenosť projektu bola založená na rôznych výskumoch, ktoré demonštrovali potrebu metód a nástrojov, ktoré zvýšia motiváciu a záujem žiakov o prírodné vedy a matematiku a prispejú k zlepšeniu ich výsledkov.

Cieľom projektu je rozvoj ľudských zdrojov a zvýšenie motivácie a znalostí študentov odborného vzdelávania v oblastiach ako matematika, fyzika a chémia použitím moderného e-learningového systému GenExis v procese výučby.

K cieľom projektu patria:

Projektové aktivity

Pre dosiahnutie hlavných cieľov projektu – adaptácia systému Genexis v 5 partnerských krajinách, boli realizované nasledujúce aktivity:

Ďalšou veľkou skupinou projektových aktivít boli diseminačné aktivity dosiahnutých výsledkov projektu. Tie zahŕňajú vývoj a preklady projektových brožúr, disemináciu demo verzie systému na CD nosiči, účasť na výstavách a konferenciách (School 2009, ICETA 2008, ICETA 2009), organizácia seminárov, publikácia on-line článkov v rôznych periodikách, každodenné stretnutia so zástupcami odborných škôl vo všetkých partnerských krajinách a ďalšie.