Language: EN | LV | LT | EE | SK

Projektist

2008.aastal algatas Data Pro Group Ltd koostöös kuue organisatsiooniga viiest erinevast riigist projekti innovaatilise õppeprogrammi loomiseks, mis võimaldab arvutipõhist ülesannete loomist ning soorituse hindamist. Projekti aluseks võeti erinevate uuringute tulemused, mis näitasid haridussüsteemis vajadust vahendite ja meetodite järgi, mis võiksid suurendada õpilaste huvi ja motivatsiooni loodusteaduste ja matemaatika vastu ning võiksid parandada õpilaste saavutusi antud ainetes. Programm sai nimeks GenExis ning on välja arendatud eelkõige matemaatika, füüsika ja keemia õppimiseks ja õpetamiseks.

Projekti eesmärgiks on edendada inimressursside arendamist ning suurendada e-õppe süsteemi GenExis abil kutseõppeasutustes õppivate õpilaste motivatsiooni ja teadmiste taset matemaatika, füüsika ja keemia valdkondades.

Projekti konkreetsemad eesmärgid on:

Projekti tegevused

Saavutamaks peamised projekti tulemused ning kohandada GenExis viie partnerriigile sobivaks, viidi läbi järgmised tegevused:

Teine projektis suurt osakaalu omav tegevus oli projekti tulemuste levitamisele suunatud. Nende tegevuste hulka kuulus kõigis viies partnerriigis projekti brošüüride valmistamine, tõlkimine ja levitamine, samuti demo-CD loomine, osalemine näitustel ja konverentsidel (Kool 2009, ICETA 2008, ICETA 2009), seminaride korraldamised, artiklite avaldamine trükimeedias ja online-väljaannetes ning igapäevased kohtumised kutsehariduse ja koolituse valdkondades töötavate võtmeisikutega.